ติดต่อสอบถาม

ระบบโทรศัพท์และโทรสาร

1) จำนวนคู่สายโทรศัพท์ 2 คู่สาย หมายเลข  043-008595, 043-008598

2) จำนวนคู่สายโทรสาร 1 คู่สาย หมายเลข  043-008598

3) จำนวนคู่สายภายใน 1 คู่สาย หมายเลข  043-246536-8 ต่อ 406

 

Email: ubi@cas.ac.th

Facebook : CasUbi ธุรกิจง่ายๆ เกิดขึ้นได้กับทุกคน