โครงสร้างองค์กร

อาคารสำนักงาน UBI
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (College of Asian Scholars Business Incubator CAS : UBI) มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาคาร ๑ ชั้น ๒ เลขที่ ๑๗๙/๓๐ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี