ข้อมูลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

วิสัยทัศน์  : เป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่บูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนาโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ :

 • สร้างผู้ประกอบการหรือบริษัทใหม่ในท้องถิ่น โดยอาศัยบุคลากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยและเครือข่ายของวิทยาลัยเป็นพื้นฐาน
 • นำความรู้ ความชำนาญของบุคลากรในวิทยาลัยมาแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยเหลือ และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการหรือ บริษัทที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น
 • ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของวิทยาลัยออกไปพัฒนาเป็นสินค้าสู่ตลาดและระบบเศรษฐกิจ
 • ให้บริการและคำปรึกษา การพัฒนาและฝึกอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ

 

 • วัตถุประสงค์

การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการผสมสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
 • เพื่อเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน และสามารถดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ด้วยตนเอง
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ผลงานวิจัย และเทคโนโลยี ในการนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) หรือบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่ได้รับการพัฒนาจากระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจจนสามารถทำให้เกิดบริษัทที่เติบโตมีรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป (Spin-Off Companies)

 

 • ผู้รับบริการเป้าหมาย
 • เป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
 • เป้าหมายรอง คือ บุคคลภายนอกพื้นที่ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โดยผู้รับบริการเป้าหมายต้องมีคุณสมบัติผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

 • บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร ที่สนใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม และต้องการได้รับการบ่มเพาะเพื่อสร้างเสริมธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดขึ้น
 • มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในอนาคต
  • ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมายในการบ่มเพาะธุรกิจ

 

ประเภทกลุ่มธุรกิจ คำจำกัดความ
๑.      Research Based Business ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิ  มีผลงานวิจัยที่มีรายงานวิจัย และ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากมหาวิทยาลัยและหรือมีการดำนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
๒.      Basic Technology Business

 (กลุ่มเน้นของสถาบัน)

ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น
๓.      Creative Business

  (กลุ่มเน้นของสถาบัน)

ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / ประเพณี / ศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / ธรรมชาติ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / Animation / Digital Content เป็นต้น
๔.      Innovative Service Business

  (กลุ่มเน้นของสถาบัน)

ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ

 

โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะตามแนวทางความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ รวมถึงความร่วมมือกับเครือข่ายของสถาบัน

โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ ๒–๔ ซึ่งสอดคล้องกับคณะและสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอน ดังนี้

 

 

          ๓.๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และบริษัทจัดตั้งใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
 • ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และการจ้างแรงงาน แก่ชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น
 • เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ที่สามารถพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีความรู้ความเข้าใจและแนวคิด ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

 

 

          ๓.๑.๖ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

๑.๑ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ  ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจไม่ต่ำกว่า ๓ แห่ง

๑.๒ มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีโครงสร้างองค์กร พื้นที่ทางกายภาพและระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน

๑.๓ เกิดชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (CAS-Student Entrepreneur Club) โดยมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย ๕๐ ราย

๑.๔ มีนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ   (ฝึกอบรมแผนธุรกิจ/นิทรรศการ/ประชุมสัมมนา/ประกวด แข่งขันแผนธุรกิจ เป็นต้น) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ ราย

๑.๕ เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs)  หรือบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่ได้รับการพัฒนาจากระบบบ่มเพาะวิสาหกิจ อย่างน้อย ๒ ราย โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐บาทต่อปี