ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเริ่มโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยหวังให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่” Start-up Companies และ ผู้ประกอบการใหม่ Entrepreneurs ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโตโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพัฒนาออกไปเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ดังทราบแล้วนั้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเริ่มโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยหวังให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่” Start-up Companies และ ผู้ประกอบการใหม่ Entrepreneurs ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโตโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพัฒนาออกไปเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ดังทราบแล้วนั้น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  โดยได้จัดตั้งในชื่อ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (College of Asian Scholars Business Incubator : CASUBI) และได้เริ่มต้นการดำเนินงานภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายหน่วย UBI ใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และในระหว่างรอบการดำเนินงานในระยะเวลา ๓๖๐ วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

๑. โครงสร้างองค์กรที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาบันให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทียบเท่าระดับคณะและสำนัก จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณะและสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เปิดสอนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่

๒. พื้นที่ทางกายภาพโดยกำหนดให้มีสำนักงาน มีพื้นที่ทางกายภาพ อยู่ที่อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๐๔  และมีบุคลากรประจำสำนักงาน รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการประจำหน่วย ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ ฝ่ายสนับสนุน

๓. กำหนดให้มีบุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อันประกอบด้วย ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รองผู้จัดการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรประจำหน่วยที่ดูแลด้านงานธุรการทั่วไปและสารสนเทศ งานพัฒนาผู้ประกอบการและบ่มเพาะวิสาหกิจ  และงานกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ รวม ๔ ท่าน

๔. การดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการที่สนใจ (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน) รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๕. การดำเนินการรับสมัคร คัดกรอง ผู้ประกอบการผู้มีคุณสมบัติและความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการบ่มเพาะ  โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น (Pre Incubatee) ประกอบไปด้วย

๕.๑  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเห็ดหลินจือ

๕.๒  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะอบควันเทียน

๕.๓  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสด

๕.๔  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมไทยเปี๊ยะวิจิตร

๕.๕  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อกไก่ยอโดยเสนอเข้าเป็น Start up ๒ ราย คือ ๑.  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเห็ดหลินจือ ๒.  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะอบควันเทียน

๖. การดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ โดยได้รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  กิจกรรม Effective Business Starter 2017  การอบรมแผนธุรกิจ กิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประกวดแผนธุรกิจ  การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการจัดทำงบการเงิน การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ อาทิ Start up Thailand 2017 รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

 

ความเป็นมาของโครงการ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) นับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่หลายแขนงวิชาเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการก่อตั้งธุรกิจใหม่ (Start-up Companies) เพื่อให้เกิดศักยภาพเชิงธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างเป็นระบบจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาแล้วจะทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตในธุรกิจนั้นๆ ต่อไป  ก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยตนเอง (Spin-off Companies)  ต่อไป

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ” โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการหรือบริษัทใหม่ในท้องถิ่น โดยอาศัยบุคลากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยและเครือข่ายของวิทยาลัยเป็นพื้นฐาน บูรณาการความรู้ ความชำนาญของบุคลากรในวิทยาลัยมาแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยเหลือ และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholars Business Incubator (CASUBI)จากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา