บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเริ่มโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยหวังให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่” Start-up Companies และ ผู้ประกอบการใหม่ Entrepreneurs ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโตโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพัฒนาออกไปเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ดังทราบแล้วนั้น

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  โดยได้จัดตั้งในชื่อ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (College of Asian Scholars Business Incubator : CASUBI) และได้เริ่มต้นการดำเนินงานภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายหน่วย UBI ใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และในระหว่างรอบการดำเนินงานในระยะเวลา ๑๘๐ วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  • โครงสร้างองค์กรที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาบันให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทียบเท่าระดับคณะและสำนัก จากมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณะและสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เปิดสอนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่
  • พื้นที่ทางกายภาพโดยกำหนดให้มีสำนักงาน มีพื้นที่ทางกายภาพ อยู่ที่อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๐๔ และมีบุคลากรประจำสำนักงาน รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการประจำหน่วย ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ ฝ่ายสนับสนุน
  • กำหนดให้มีบุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อันประกอบด้วย ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รองผู้จัดการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรประจำหน่วยที่ดูแลด้านงานธุรการทั่วไปและสารสนเทศ งานพัฒนาผู้ประกอบการและบ่มเพาะวิสาหกิจ และงานกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ รวม ๔ ท่าน
  • การดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการที่สนใจ (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน) รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

– สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น

– ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๕

– หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น

– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

– สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

– สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

– ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา

– สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น

– บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

– ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  • การดำเนินการรับสมัคร คัดกรอง ผู้ประกอบการผู้มีคุณสมบัติและความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการบ่มเพาะ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น (Pre Incubatee) ประกอบไปด้วย

๕.๑  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาเห็ดหลินจือ

๕.๒  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะอบควันเทียน

๕.๓  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสด

๕.๔  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมไทยเปี๊ยะวิจิตร

๕.๕  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อกไก่ยอ

  • การดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ โดยได้รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  กิจกรรม Effective Business Starter 2017  การอบรมแผนธุรกิจ กิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น