การบ่มเพาะผู้ประกอบการ

 • การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
 • ระบบการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอน กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ขั้นตอนที่ 1 –      ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกรอกใบสมัคร  ตามแบบฟอร์มใบสมัครของหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

–      ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คัดกรองผู้มีคุณสมบัติ

–      คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ (Plan to do Business) จำนวน 5 ราย

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการบ่มเพาะตามแผนการบ่มเพาะของผู้ประกอบการแต่ละราย
ขั้นตอนที่ 3 อบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านที่สอดคล้องตามประเภทธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 4 –      แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อประเภทของธุรกิจในสัดส่วน 1 : 1

–      แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนที่สอดคล้องต่อประเภทของธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์/บริการ (Technology Product Development) ของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยอาศัยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาแผนการตลาดของผู้ประกอบการแต่ละรายตามความเหมาะสม โดยหน่วยบ่มเพาะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และประสานความร่วมมือเชิงพาณิชย์
ขั้นตอนที่ 7 นำผลิตภัณฑ์/บริการ ออกสู่ตลาด และทดสอบตลาด
ขั้นตอนที่ 8 นำข้อมูลจากการทดสอบตลาดมาปรับปรุงแผนการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า Customer Needs
ขั้นตอนที่ 9 นำผลิตภัณฑ์/บริการ ที่พัฒนาแล้วออกสู่ท้องตลาด
ขั้นตอนที่  10 เกิด Start up Companies หรือผู้ประกอบการที่มีรายรับต่อเนื่อง และมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทต่อปี (พิจารณาย้อนหลัง 6 เดือน)

 

 • ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการบ่มเพาะ

ผู้รับบริการเป้าหมาย

 • เป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
 • เป้าหมายรอง คือ บุคคลภายนอกพื้นที่ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

๑. บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร ที่สนใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม และต้องการได้รับการบ่มเพาะเพื่อสร้างเสริมธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดขึ้น
 • มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในอนาคต

โดยสถานภาพของผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ แบ่งเป็น  ๔  ระดับด้วยกัน  คือ

 • Pre Incubatee  เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ  และได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการในระดับนี้จะได้รับการอบรมเพื่อเขียนแผนธุรกิจ
 • Incubatee  เป็นผู้ประกอบการที่สามารถเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และได้รับการรับรองแผนธุรกิจจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการในระดับนี้จะมีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ  เพื่อให้ความรู้ในแขนงต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการ
 • Start–up  Companies  เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจแล้ว  โดยธุรกิจนั้นจะต้องเกิดจากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้  มีรายได้จากธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชัดเจน  และมีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจและข้อมูลการจ้างงานแก่หน่วยบ่มเพาะ
 • Spin–off Companies เป็นผู้ประกอบการที่ยกระดับมาจาก Start–up  Companies  โดยจะมีคุณสมบัติคือ  สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอีก  มีปริมาณและการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างชัดเจน  มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น และสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ถ้าผู้ประกอบการต้องการ  ซึ่งผู้ประกอบการที่จะเป็น  Spin–off  Companies จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้วย

 

เมื่อผู้ประกอบการได้ผ่านเข้าเป็นผู้รับการบ่มเพาะ ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแล้ว หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จะจัดสรรผู้ประสานงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานและดูแลให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้รับการบ่มเพาะตลอดช่วงเวลาของการบ่มเพาะ ดังนั้นการขอรับบริการต่างๆ ผู้รับการบ่มเพาะสามารถแจ้งความต้องการผ่านผู้ประสานงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง ทั้งนี้ผู้รับการบ่มเพาะจะต้องกรอกข้อมูลความต้องการลงในแบบฟอร์มที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกำหนด