ลงพื้นที่เพื่อดูสถานประกอบการจริง

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานประกอบการจริง และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะ